Jævel’n

Da je var liten, var je fæl teill å bainne.  Præsten stoppe mæ, å sa:

– «Du må væra færseikkti med å rope på jævel’n heile tia, pluss’le ein dag så kommer’n».

– «Da ligger du mye verre an ein mæ», svara je, «så mye dritt som du sleinger omm’n hær sinda»!

Bokmål

Da jeg var liten, var jeg fæl til å banne.  Presten stoppet meg, og sa:

– «Du må være forsiktig med å rope på djevelen hele tiden, plutselig en dag så kommer han».

– «Da ligger du mye verre an enn meg», svarte jeg, «så mye dritt som du slenger om ham hver søndag»!

Gå itte inn…  

Gubben satt å vrei sæ i sofan, å meins sveitta skvatt satt’n å pæsa, med reidd stæmme:

– «Gå itte inn i dein kjærkja, fær faan, gå itte inn». 

Kjærringa såg att’n satt å kall-sveitte, så bleik som eit lik, så da’n gjentok:

– «Gå itte inn i dein kjærkja, fær faan, gå itte inn», spordd’a:

– «Hæ er det du ser på a»?

– «Brøllupsvideon vår»!

 

Mannen satt å vred seg i sofaen, å mens svetten rant satt han å peste, med redd stemme:

– «Gå ikke inn i den kirka, for faen, gå ikke inn». 

Kona så at han satt å kald-svettet, så blek som et lik, så da han gjentok:

– «Gå ikke inn i den kirka, for faen, gå ikke inn», spurte hun:

– «Hva er det du ser på da»?

– «Bryllups-videoen vår»!

Kjell Magne

N’Kjell Magne kom stille inn teill præsten med lua i nævan, å sa meinns’n så skamfuill ner i gælve:
– «Je har nesten vøri utro»!
– «Nesten», svara præsten, «hæ meiner du med nesten»?
– «Jo aillså», færklardde’n Kjell Magne, «vi kledde øss nakne, klådde litt å gnei øss mot nå’n ainn, mein så vart je skammfuill å ga mæ».
– «Detta var itte bra, å gni’n imot a er jævngætt med å steikke’n inn», færmante præsten, å fortsætte:
– «Du skær be Gud om teillgivelse, å leigge 500 kroner i kollektbærsja».
N’Kjell Magne gikk bort teill det hellige peingeskrinet, stoppe litt å gikk mot utgangen.
– «Stopp der», skreik præsten, «je såg at du itte la peingen i kollektbærsja»!
– «Nei, je gjordde itte det», svara’n Kjell Magne, «mein je gnei’n imot a, å du sa jo sjæl at det var jævngætt med å steikke’n inn»!

Kjell Magne kom stille inn til presten med lua i hånda, og sa mens han så skamfullt ned i gulvet:
– «Jeg har nesten vært utro»!
– «Nesten», svarte presten, «hva mener du med nesten»?
– «Jo altså», forklarte Kjell Magne, «vi kledde oss nakne, klådde litt å gned oss mot hverandre, men så ble jeg skamfull og ga meg».
– «Dette var ikke bra, å gni den imot henne er jevngodt med å stekke den inn», formante presten, og fortsatte:
– «Du skal be Gud om tilgivelse, og legge 500 kroner i kollektbøssa».
Kjell Magne gikk bort til det hellige pengeskrinet, stoppet litt og gikk mot utgangen.
– «Stopp der», skrek presten, «jeg så at du ikke la pengen i kollektbøssa»!
– «Nei, jeg gjorde ikke det», svarte Kjell Magne, «mein jeg gned den imot den, og du sa jo selv at det var jevngodt med å stekke den inn»!

Sinndaspreken

Præsten i Slarverud, n’Gotmar Trorud, sleit fært med å finna ut hæ’n skuille ha fær tema i sinndasprekna, å spordde kjærringa om råd.
Ho foreslo att’n skuille preke om riding å ridesporten, fær det var gærmange i bygda som dreiv med det.
Mein hain ombestæmmte sæ, å haullt ein frimodig preken om sex.
Etter gudstjenesta vart mange med inn på kjærkjekaffe, som præstefrua hadde steillt i stainn (dæffer hørdd’a itte prekna).

Da eit par kjærringer roste prekna, sa præstefrua:
– «Ja, da må’n virkeli vøri inspirert, fær hain har sjæl bære prøvd to gonger, å hain datt tå beigge gongen»!

Presten i Slarverud, Gotmar Trorud, slet fælt med å finne ut hva han skulle ha for tema i søndags-prekenen, og spurte kona om råd.
Hun foreslo at han skulle preke om riding og ride-sporten, for det var veldig mange i bygda som drev med det.
Men han ombestemte seg, og holdt en frimodig preken om sex.
Etter gudstjenesten ble mange med inn på kirkekaffe, som prestefrua hadde stelt i stand (derfor hørte hun ikke prekenen).

Da et par kvinner roste prekenen, sa prestefrua:
– «Ja, da må han virkelig ha vært inspirert, for han har selv bare prøvd to ganger, og han datt av begge gangene»!

Itte gå i kjærkja

N’Erik rakk opp hånna på ein teillsteillning på gamlehjemmet, å spordde:
– «Veit dø hæffer je itte går i kjækja»??
Ingen visste rætt svar, så’n Erik avslutte:

– «Je er allergisk mot præstekragar».

Bokmål

Erik rakk opp hånda på en tilstelning på gamlehjemmet, å spordde:
– «Veit dø hvorfor jeg ikke går i kirken»??
Ingen visste rett svar, så Erik avsluttet:
– «Jeg er allergisk mot prestekrager».

 

Buissniss

Kjærringa har ein elsker på dagtid meins gubben hennes er på ærbe.  Ein dag kommer hennes 9-årige sønn uveinte tili hem, så ho tær sønn sin å dytter’n inn i skæppe.  I det samma kommer åsså gubben hennes hem, så ho dytter elskern inn i skæppe å.

Meins dam står der bryter gutten stillheta å hvisker:
– »Mærtt inni her.»

Kærn hvisker:
– »Ja, det er det.»

Gutten:
– »Je har ein fotbåll.»

Kærn :
– »Det var da fint.»

Gutten:
– »Vil du kjøpe’n?»

Kærn :
– »Nei, takk.»

Gutten:
– »Far min står utafær.»

Kærn :
– »OK, hær mye?»

Gutten:
– »500 kr.»

To vikur seinere skjer det samma.  Einnå ein gong står elskern å gutten i skæppe.

Guttein starter nå att å hvisker:
– »Mærtt inni her.»

Kærn hviskende:
– »Ja, det er det.»

Gutten:
– »Je har et par keeperhansker.»

Kærn kommer haug færrje gong å spær:
– »Hær mye?»

Gutten:
– »1000 kr.'»

Kærn irritert:
– «OK!»

Et par dager seinere ropere far hass på gutten:
– »Heint fotbåll’n din, sønn.  Le øss gå ut å speinne litt på mål.»

Gutten må innrømme att’n dessverre har saullt både fotbåll å hansker.

Far hass blir sjokkert å spør:
 – «Hær mye saullte du dam fær?»

Gutten:
 – »1500 kr.»

Faren:
– «1500 kr.  Å kræve så mye er jo å snyte vænna dine!! Je får heiller ta dæ med i kjærkja så du kain bekjeinne dine synder.»

Far hass drær’n med teill kjærkja, å dytter’n inn i skrifteboksen å tæpper att dæra.

Etter eitt menutts total stillhet, hoster præsten lett. Gutten er overveilde tå dåli samvittihet, å veit itte reiktig hæss’n skær starte, mein så seier’n hviskende:
-»Mærtt inni her!»

Præsten:
– «NÅ BINNER DU FAAN TA MÆ ITTE MED DET DER ATT !»

 

Bokmål
En kvinne har en elsker på dagtid mens hennes mann er på arbeid.  En dag kommer hennes 9-årige sønn uventet tidlig hjem, så hun tar sønnen og skubber ham inn i skapet.  I det samme kommer også hennes mann hjem, så hun skubber også elskeren inn i skapet.

Mens de står der bryter gutten stillheten og hvisker:

– »Mørkt her inne.»
Mannen hvisker:
– «Ja, det er det.»
Gutten:
– »Jeg har en fotball.»
Mannen:
– »Det var da fint.»
Gutten:
– »Vil du kjøpe den?»
Mannen:
– »Nei, takk.»
Gutten:
– »Min far står utenfor.»
Mannen:
– »OK, hvor meget?»
Gutten:
-»500 kr.»
 
To uker etter, skjer det samme. Igjen står elskeren og gutten i skapet.
Gutten starter igjen og hvisker:
– »Mørkt her inne.»
Mannen hviskende:
– »Ja, det er det.»
Gutten:
– »Jeg har et par keeperhansker.»
Mannen husker siste gang og spør:
– »Hvor meget?»
Gutten:
– »1000 kr.'»
Mannen irritert:
– «OK!»
 
Et par dager senere kaller faren på gutten:
– »Hent fotballen sønn, la oss gå ut og sparke litt på mål.»
Gutten må skyldbetynget innrømme at han dessverre har solgt bade fotball og hansker.
Faren er sjokkert og spør:
– «Hvor meget solgte du det for?»
Gutten:
– »1500 kr.»
Faren:
– «1500 kr?  Å kreve så mye er jo å snyte sine venner!! Jeg får heller ta deg med i kirken så du kan bekjenne dine synder.»
Faren sleper ham med i kirken, og skubber ham inn i skrifteboksen og lukker døren.
Etter ett minutts total stillhet, hoster presten lett. Gutten er overveldet av dårlig samvittighet, og vet ikke riktig hvordan han skal starte, men så sier han hviskende:
– »Mørkt her inne!»
Presten:
– «NÅ BEGYNNER DU FAEN TA MEG IKKE MED DET DER IGJEN !»

«Skuleflink….»  

Veissle Jon gjorde det itte sæli bra på skula, sæli i matte.
Færeilldra hass værrdde å seinne’n på ei kristen privatskule.

Snart var’n Jon klassas bæste i matte. Færeilldra hass spordde hæ det var som hadde motivert’n så teill de grader.

– «Det første je såg da je kom inn i klasseromme, var ein type som hang på veiggen, spikre fast teill eit plussteign», svara’n Jon, «da færsto je at dessa fælka kødder’n itte med…»!

Bokmål

«Skoleflink….»

Vesle Jon gjorde det ikke særlig bra på skolen, særlig i matte.
Foreldrene hans valgte å sende ham på en kristen privatskole.

Snart var Jon klassens beste i matte.  Foreldrene hans spurte hva det var som hadde motivert ham så til de grader.

– «Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type som hang på veggen, spikret fast til et plusstegn», svarte Jon, «da forsto jeg at disse folkene kødder man ikke med…»!

Sammen på tåge…  

 

Ei nonne sitter på toget. Ved sida tå a sitter ein småfuill pønker å eter reker.
Hain kaster rekeskall på a, å ho samler dam opp å kaster dam ut gjønnom glase.  Teill slutt er det itte att nåa reker, å påsån går samma vægen.

Nonna trækker i nødbremsen, å pønker’n flirer:
– «Du får 1000 kr i bot fær detta, din domme ku»!!

– «Haah», svarar nonna, «å da je roper voldtækt, å dam lufter på fingra dine, får du ti år, din dust……».

 

En nonne sitter på toget. Ved siden av henne sitter en småfull pønker å spiser reker.
Han kaster rekeskall på henne, og hun samler dem opp og kaster dem ut av vinduet.  Til slutt er det ikke igjen noen reker, og posen går samme veien.

Nonna trekker i nødbremsen, å pønkeren flirer:
– «Du får 1000 kr i bot for dette, din dumme ku»!!

– «Haah», svarer nonna, «og da jeg roper voldtekt, å de lukter på fingrene dine, får du ti år, din dust……».

 

De 10 bud

Da’n var 9 år, spordde lærern:
– «Lars Erik, hær mange bud er det»?

– «Ti».

– «Reikkti, å hæ skjer omm’n bryter eit tå dam»?

– «Da er det bære ni att»!

Da han var 9 år, spurte læreren:
– «Lars Erik, hvor mange bud er det»?

– «Ti».

– «Riktig, å hva skjer om man bryter et av de»?

– «Da er det bare ni igjen»!