De 10 bud

Da’n var 9 år, spordde lærern:
– «Lars Erik, hær mange bud er det»?

– «Ti».

– «Reikkti, å hæ skjer omm’n bryter eit tå dam»?

– «Da er det bære ni att»!

Da han var 9 år, spurte læreren:
– «Lars Erik, hvor mange bud er det»?

– «Ti».

– «Riktig, å hva skjer om man bryter et av de»?

– «Da er det bare ni igjen»!

Lænsmainnsbetjenten spær…  

N’Arne vart tiginn på færsken, da’n spainn suinn blinklise på bil’n teill ein lænsmainnsbetjent.

– «Hær gammaill er du», spordde kollegan hass.

– «8 år».

– «Hæ hetter far din»?

– «Je veit itte».

– «Du er 8 år, åsså veit du itte hæ far din hetter»?

– «A mor er 28, å ho veit det itte ho heiller»!

 

Lensmannsbetjenten spør…

Arne ble tatt på fersken, da han spant i stykker blinklyset på bilen til en lensmannsbetjent.

– «Hvor gammel er du», spurte kollegaen hans.

– «8 år».

– «Hva heter faren din»?

– «Jeg vet ikke».

– «Du er 8 år, og så vet du ikke hva faren din heter»?

– «Min mor er 28, å hun vet det ikke hun heller»!

 

Skål, brødre.  

 

Ein kær frå Grue, som bodde i Tromsø kom inn på ein bar.
Hain bestillte tre glass øl å gikk å sætte sæ i bakrommet.
Der satt’n å nippe teill glassa etter tur.  Da dam var tomme gikk’n fram teill disken å bestillte tre teill.

Barteindern sa:
– «Du veit fuill at øl dovner sæ etter at det er tappe, det er bere om du kjøper eit glass om gongen».
– «Je veit det», svara Gruekærn, «mein je vil ha det slik. Je har to brødre, ein bor i Bergen å dein andre i Oslo. Da vi drog hemmefrå lovte vi hærainnen at vi skuille fortsætta å drekke akkurat som da vi drakk ilag. Så je dreikker eit glass fær hær tå brødra mine å eit fær mæ skjæl».

Barteindern sinns detta var ein fin tradisjon.  Gruekærn vart stamgjest å bestillte aillti tre glass i sleingen da’n kom innom.

Ein dag kom’n inn å bestillte bære to glass.  Aille stamgjesta mærke sæ detta, mein dam sa itte så mye.  Da’n gikk opp teill disken fær å bestille ei ni ruinde, sa barteindern:
– «Vi vil itte færstirre dæ, mein vi vil aille gjærne få uttrikke vår medfølelse»!

Gruekærn så forfærdet ut, mein så binner’n å flire.
– «Slapp av, ingen tå brødra mine har daue, det er bære det at kjærringa mi er så færbainna på mæ fær at je dreikker så mie, så nå har je låvå a at je skær slutte å dreikke. Mein ho kain jo itte nækte brødra mine å dreikke…………»

 

En mann fra Grue, som bodde i Tromsø kom inn på en bar.
Han bestilte tre glass øl å gikk å satte seg på bakrommet.
Der satt han og nippet til glassene etter tur.  Da de var tomme gikk han frem til disken og bestilte tre til.

Bartenderen sa:
– «Du vet vel at øl dovner seg etter at det er tappet, det er bedre om du kjøper et glass om gangen».
– «Jeg vet det», svarte han fra Grue, «men jeg vil ha det slik. Jeg har to brødre, en bor i Bergen og den andre i Oslo. Da vi dro hjemmefra lovte vi hverandre at vi skulle fortsette å drikke akkurat som da vi drakk sammen. Så jeg drikker et glass for hver av brødrene mine, og et for meg selv».

Bartenderen syntes dette var en fin tradisjon.  Gruekaren ble stamgjest og bestilte alltid tre glass i slengen da han kom innom.

En dag kom han inn og bestilte kun to glass.  Alle stamgjestene merket seg dette, men de sa ikke så mye.  Da han gikk opp til disken for å bestille en ny runde, sa bartenderen:
– «Vi vil ikke forstyrre deg, men vi vil alle gjerne få uttrykke vår medfølelse»!

Gruekaren så forferdet ut, men så begynte han å flire.
– «Slapp av, ingen av brødrene mine har dødt, det er bare det at min kona er så forbannet på meg for at jeg drikker så mye, så nå har jeg lovet henne at jeg skal slutte å drikke. Men hun kan jo ikke nekte brødrene mine å drikke…………»

Sirkelflugu

Ein bonde frå Våler vart tiginn i fartskontroll, å UP-kærn breie sæ å skjellte ut bonden føre’n drog fram blokka si fær å skrive ut ei bot.
Meins’n sto å skreiv, vart’n distrahert tå ei flugu som sirkle ruinnt hugu på’n.

– «Ei plagsom lita sirkelflue, hæ»? sa bonden.

– «Jasså, er det’n heter? Je har aildri hørdd om sirkelflugur fær».

– «Jo’a det er ein flugutype som bruker å sirkle ruinnt ræva på heista».

– «Å ja», sa UP-kærn å skreiv videre. Brått stoppe’n opp å sa skærtt:

– «Påstår du at je er ei heisteræv»?

– «Neida…. Je har fær stor respekt fær loven teill å antyde nåe sleikt».

– «Gætt fær dæ», sa UP-kærn.

Da kom det tært frå bonden:

– «Mein flugun er det itte så lett å lure»!

Sirkelflue

En bonde fra Våler ble tatt i fartskontroll, og UP-mannen breiet seg og skjelte ut bonden før han tok frem blokka for å skrive ut en bot.
Mens han sto å skrev, ble han distrahert av ei flue som sirklet rundt hodet hans.

– «En plagsom liten sirkelflue, eller»? sa bonden.

– «Å, er det det den heter? Jeg har aldri hørt om sirkelfluer før».

– «Jo da, det er en fluetype som pleier å sirkle rundt ræva på hester».

– «Å ja», sa UP-mannen, og skrev videre. Brått stoppet han opp og sa skarpt:

– «Påstår du at jeg er ei hesteræv»?

– «Neida…. Jeg har for stor respekt for loven til å antyde noe slikt».

– «Godt for deg», sa UP-mannen.

Da kom det tørt fra bonden:

– «Men fluene er det ikke så lett å lure»!

 

Eit dritfint kvinnfælk  

A Malin er eit fint støkke kvinnfælk, å ho har ein grønnsakshaga som ho elsker å steille me. 
Mein samma hær’a gjær, så får a itte tomata teill å bli rauge, dam færblir grønne.
Nabo’n hennes, hain har DE knaill raue tomata.

Ein dag nabon er ute i hagan, går a bort teill’n å spær’n hæsse’n får dam så fine.  Nabo’n er ein skjekkeli skeier, så hain seier:
– «Det er egentli ein hæmmelihet, mein du skær få væta det. Hær mårå, gærtili så ingen ser det, går je ut i hagan å drær ne bokksen. Da rødmer tomata.»

A Malin gikk fæm på, å prøvde i fleire vikur. Nabo’n satt i glase å såg på a me kikkert.

Ein dag spordd’n:
– «Hæsse går det, blir tomata raue»?

«Neeeiii, mein hærregud så digre agurka har vørti».

 

Malin er et fint stykke kvinnfolk, og hun har en grønnsakshage som hun elsker å stelle med. 
Men samme hva hun gjør, så får hun ikke tomatene til å bli røde, de forblir grønne.
Naboen hennes, han har DE knall røde tomatene.

En dag naboen er ute i hagen, går hun bort til ham og spør ham hvordan han får de så fine.  Naboen er en stor skøyer, så han sier:
– «Det er egentlig en hemmelighet, men du skal få vite det. Hver morgen, veldig tidlig så ingen ser det, går jeg ut i hagen og drar ned buksene. Da rødmer tomaten.»

Malin gikk fem på, og prøvde i flere uker. Naboen satt i vinduet og så på henne med kikkert.

En dag spurte han:
– «Hvordan går det, blir tomatene røde»?

«Neeeiii, men herregud så store agurkene har blitt».

Bilmekanikkeren å blondina

Dættera kom hemmatt, å sa teill far sin:
– «Kjæresten min sa nåe je itte færstår.  Hain sa at je har eit gærfint karosseri, gærfine airbagger å ein fantastisk støtfanger».

Far hennes svara:
– «Hæls kjæresten din att omm’n så mye som prøver å åpne pansere fær å sjekke ælja med peilepinnen sin, kommer je teill å skru fast nøtten hass så hardt atte frontløkten sprætter ut tur hugu på’n, å hain kommer teill å lække frå æksospåtta»!

Datteren kom hjem, og sa til sin far:
– «Kjæresten min sa noe jeg ikke forstår.  Han sa at jeg har et flott karosseri, nydelige airbagger og en fantastisk støtfanger».

Faren hennes svarte:
– «Hils kjæresten din att om han så mye som prøver å åpne panseret for å sjekke olja med peilepinnen sin, kommer jeg til å skru fast nøttene hans så hardt at front-lyktene spretter ut av hodet på ham, og han kommer tel å lekke fra eksospotta»!

På cruise

Eit eildre kvinnfælk gikk bort teill bar’n på eit cruiseskip, å bestillte eit glass whisky med to dråpår vattn.

Da’a fækk glasse, sa’a ått barteindern:
– «Du skjønner, je er på cruise fær å feire at je har vørtti 80 år»!

– «I så faill er drinken på huse», svara hain.

Ho tømmte drinken, å tre kærer som hørdde det’a sa, spainnderte hærssin drink på’a.

Da’a fækk det fjærde glasse, spordde barteinern:
– «Kjære dæ, je stærtter snart tå nysgjærrighet, hæffer bære to dråpår vattn»?

– «Onge mainn», svara gamla, «i min ailder har’n lærdd å tæla alkohol.  Mein å haulle på vattne, det er det værre med»!

Ei eldre dame gikk bort til baren på et cruiseskip, og bestilte et glass whisky med to dråper vann.

Da hun fikk glasset, sa hun til bartenderen:
– «Du skjønner, jeg er på cruise for å feire at jeg har blitt 80 år»!

– «I så fall er drinken på huset», svarte han.

Hun tømte drinken, og tre karer som hørte det hun sa, spanderte hver sin drink på henne.

Da hun fikk det fjerde glasset, spurte bartenderen:
– «Kjære deg, je dør snart av nysgjerrighet, hvorfor bare to dråper vann»?

– «Unge mann», svarte den gamle, «i min alder har man lært å tåle alkohol.  Men å holde på vannet, det er det verre med»!

Lugging

Da’n Per var 6 år komm’n grinende inn teill mor si:
– «Mamma, mamma, veissleKari lugge mæ»!

– «Itte vær sint», svara mor hass, «ho er så lita att’a itte veit at det gjær vonnt».

Nåa menutter seinere hørdde mora at veissleKari bælja.  Ho gikk fær å uinnersøke, å der fainn’a n’Per med eit teillfreds glis, å hain sa:
– «Nå veit’a det»!

Da Per var 6 år kom han gråtende inn til sin mor:
– «Mamma, mamma, lille Kari lugget meg»!

– «Ikke vær sint», svarte hans mor, «hun er så liten at hun ikke veit at det gjør vondt».

Noen minutter senere hørte moren at lille Kari bæljet.  Hun gikk for å undersøke, å der fant hun Per med et tilfreds glis, og han sa:
– «Nå vet hun det»!